විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය

ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආරාමයේ 2013 වර්ෂයේ නව නිළධාරී මණ්ඩලය

ගරු සභාපති : අති පූජ්‍ය හීනටියන නන්ද තිස්ස මාහිමිපාණෝ
ගරු උප සභාපති : පූජ්‍ය කැන්දගොල්ලේ පාලිත තිස්ස හිමිපාණෝ
ගරු ලේකම් : ශ්‍රී දේවී සිල්වා මැතිනිය
ගරු සම ලේකම් : දිල්හානි ජයනෙත්ති මැතිනිය
ගරු භාණ්ඩාගාරික : පියල් හෙන්නනායක මැතිතුමා

කාරක සභාවේ පින්වතුන්

 • ඉන්ද්‍රා නානායක්කාර මැතිනිය
 • කල්ෂා අමරසිංහ මැතිනිය
 • අනෝමා ද කොස්තා මැතිනිය
 • වරුණිකා මහ දිවුල්වැව මැතිනිය
 • කාන්ති කුලසිරි මැතිනිය
 • රුක්මාල් පීරිස් මැතිනිය
 • මාලනී විජේසුන්දර මැතිනිය
 • වජිරා නිල්මිණි මැතිනිය
 • පියුමි මැතිනිය
 • ප්‍රේමනී ද සිල්වා මැතිනිය
 • පද්මා කුමාරණතුංග මැතිනිය
 •