ධර්ම දේශනා

ධර්ම දේශනාව

පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි

වැඩි විස්තර..

ධර්ම දේශනාව

විච්ත්‍ර ධර්ම කථික පූජ්‍ය ඉඟුරුවත්තේ ධම්ම ගවේසී හිමි

වැඩි විස්තර..

කඨින අානිසංශ ධර්ම දේසනාව

පූජ්‍ය තපෝවනයේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ

වැඩි විස්තර..

චෛතසික දෙපනස (52 Mental Factors)

චෛතසික දෙපනස (52 Mental Factors)
සකස්කිරීම : කීර්ති අදාසුරිය මහතා.

වැඩි විස්තර..

නිවන සමීපයට පැමිණීමේ මාර්ගය

The Path to the vicinity of Nibbana
සකස්කිරීම : කීර්ති අදාසුරිය මහතා.

වැඩි විස්තර..