භාවනා

චෛතසික දෙපනස (52 Mental Factors)

චෛතසික දෙපනස (52 Mental Factors)
සකස්කිරීම : කීර්ති අදාසුරිය මහතා.

වැඩි විස්තර..

නිවන සමීපයට පැමිණීමේ මාර්ගය

The Path to the vicinity of Nibbana
සකස්කිරීම : කීර්ති අදාසුරිය මහතා.

වැඩි විස්තර..