පුවත් හා නිවේදන

2020 පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 ජූනි මස 5 පොසොන් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා

වැඩි විස්තර..

2020 වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 මැයි මස 7 වෙසක් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා

වැඩි විස්තර..

2020 අප්‍රේල් 7 බක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 අප්‍රේල් 7 බක් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා

වැඩි විස්තර..

2020 මාර්තු 9 මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 මාර්තු 9  මැදින් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා

වැඩි විස්තර..

2020 පෙබරවාරි 8 නවම් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 පෙබරවාරි 8  දුරුතු පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා

වැඩි විස්තර..

2020 ජනවාරි 10 දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 ජනවාරි 10  දුරුතු පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා දේශකයානන් වහන්සේ – විචිත්‍ර ධර්ම කථික පූජ්‍ය පාද  මාතර මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ දායකත්වය – මාතික මාතා මෑණීයෝ

වැඩි විස්තර..

වස් ආරාධනා සේයා රූ – 2019

2019_vasaradhan_banner

වස් ආරාධනා පිංකම , 2019 ජූලි මස 16 වෙනි ඇසළ පොහෝ දින සවස 6:00 ට ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආරාමයේදී පැවැත්වීය

වැඩි විස්තර..

නිවනට මඟ – විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව

banner_Dr_RaviK

නිවනට මඟ වි‍ශේෂ ධර්ම සාකචඡෘව 19 ජූලි මස 30 වන අඟහරුවාදා සවස 5:00 සිට 7:00 දක්වා. මෙහෙයවීම මහාචාර්ය රවී කොග්ගලගේ මහතා

වැඩි විස්තර..