09 සැප්තැම්බර් 2018

සැප්තැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2018

සැප්තැම්බර් මස 23 වන ඉරු දින උදෑසන 8:00 සිට 5:00 දක්වා මෙහෙයවීම : කම්මටඨානාචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත තපෝ වනයේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ

වැඩි විස්තර..

සැප්තැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2018

සැප්තැම්බර් මස 1 සෙනසුරාදා  සහ 1 ඉරිදා දින යන්හිදී උදෑසන 8:00 සිට 5:00 දක්වා මෙහෙයවීම : ගරු පූජනීය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ  

වැඩි විස්තර..

නිවන සමීපය – මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන – සැප්තැම්බර් 2018

2018 සැප්තැම්බර් මස 9 වෙනි ඉරිදා උදෑසන 8:00 සිට සවස 4:00 දක්වා

වැඩි විස්තර..