වැඩසටහන්

Dec-15

දෙසැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Dec-14

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - දෙසැම්බර් 2019

Dec-08

දෙසැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Dec-07

දෙසැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-17

නොවැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-16

නොවැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-03

නොවැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-02

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - නොවැම්බර් 2019

Oct-20

ඔක්තෝබර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Oct-19

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - ඔක්තෝබර් 2019

Oct-06

ඔක්තෝබර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Oct-05

ඔක්තෝබර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Sep-15

සැප්තැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Sep-14

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - සැප්තැම්බර් 2019

Sep-13

2019 සැප්තැම්බර් 13 බිනර පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

Sep-08

සැප්තැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Sep-07

සැප්තැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Aug-18

අගෝස්තු මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Aug-10

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - අගෝස්තු 2019

Aug-04

අගෝස්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Aug-03

අගෝස්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Jul-30

නිවනට මඟ - විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව

Jul-21

ජූලි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Jul-20

ජූලි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Jul-16

වස් ආරාධනා මහා පින්කම 2019

Jul-14

ජූලි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Jul-07

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - ජූලි 2019

Jun-23

ජූනි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Jun-09

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - ජූනි 2019

May-26

මැයි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

May-12

මැයි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

May-11

මැයි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

May-05

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - මැයි 2019

Apr-28

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - අප්‍රේල් 2019

Apr-21

අප්‍රේල් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Apr-07

අප්‍රේල් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Apr-06

අප්‍රේල් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Mar-24

මාර්තු මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Mar-10

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - මාර්තු 2019

Mar-03

මාර්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Mar-02

මාර්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Feb-24

පෙබරවාරි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Feb-23

පෙබරවාරි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Feb-17

පෙබරවාරි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Feb-10

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - පෙබරවාරි 2019

Jan-13

ජනවාරි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Jan-06

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - ජනවාරි 2019

Dec-23

දෙසැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2018

Dec-09

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - දෙසැම්බර් 2018

Dec-01

දෙසැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2018