වැඩසටහන්

Jul-26

ජූලි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jul-25

ජූලි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jul-19

ජූලි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jun-28

ජූනි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jun-27

ජූනි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jun-21

ජූනි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jun-05

2020 පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

May-17

මැයි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

May-07

2020 වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

May-03

මැයි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

May-02

මැයි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Apr-26

අප්‍රේල් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Apr-25

අප්‍රේල් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Apr-19

අප්‍රේල් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

Apr-07

2020 අප්‍රේල් 7 බක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

Apr-04

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - අප්‍රේල් 2020

Mar-22

මාර්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Mar-21

මාර්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Mar-15

මාර්තු මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

Mar-14

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - මාර්තු 2020

Mar-09

2020 මාර්තු 9 මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

Feb-16

පෙබරවාරි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

Feb-15

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - පෙබරවාරි 2020

Feb-08

2020 පෙබරවාරි 8 නවම් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

Feb-02

පෙබරවාරි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jan-19

ජනවාරි මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jan-18

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - ජනවාරි 2020

Jan-10

2020 ජනවාරි 10 දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

Jan-05

ජනවාරි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Jan-04

ජනවාරි මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2020

Dec-15

දෙසැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Dec-14

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - දෙසැම්බර් 2019

Dec-08

දෙසැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Dec-07

දෙසැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-17

නොවැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-16

නොවැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-03

නොවැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Nov-02

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - නොවැම්බර් 2019

Oct-20

ඔක්තෝබර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Oct-19

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - ඔක්තෝබර් 2019

Oct-06

ඔක්තෝබර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Oct-05

ඔක්තෝබර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Sep-15

සැප්තැම්බර් මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Sep-14

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - සැප්තැම්බර් 2019

Sep-13

2019 සැප්තැම්බර් 13 බිනර පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

Sep-08

සැප්තැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Sep-07

සැප්තැම්බර් මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019

Aug-18

අගෝස්තු මස විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන 2019

Aug-10

නිවන සමීපය - මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන - අගෝස්තු 2019

Aug-04

අගෝස්තු මස දෙදින භාවනා වැඩ සටහන 2019