2020 මාර්තු 9 මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව
 

2020 මාර්තු 9  මැදින් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා

ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා