2019 සැප්තැම්බර් 13 බිනර පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව
 

2019 සැප්තැම්බර් 13  බිනර පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා

ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා

දේශකයානන් වහන්සේ – විචිත්‍ර ධර්ම කථික පූජ්‍ය පාද  කළුබෝවිල අමත ගවේශී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

දායකත්වය – රවී රාජතිරණ මැතිතුමා ඇතුළු පවුලේ සැම