2019 ජූනි මස 16 වැනිදා පොසොන් පුර පසළොස්වක් දින අටවිසි බුද්ධ පූජාව

දායකත්වය සමන් ගුණරත්න මහතා ඇතුළු පවුලේ සැම