2018 මාර්තු 10 ධර්ම දේශනාව 

ධර්ම දේශනාව

2018 මර්තු මස 10 සෙනසුරාදා සවස 3.00 – 5.00 දක්වා

මෙහෙයවීම – ලබුනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනසාධිපති
කම්මට්ඨානාචාර්ය පූජ්‍ය පාද  මාන්කඩවල  සුදස්සන හිමි