සූත්‍ර දේශනා

සෑම බදාදා දිනකම සවස 4.00 සිට 6.00 දක්වා 

මෙහෙයවීම

මහා කම්මට්ඨානාචාර්ය අති පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත මහා ස්වාමීන් වහන්සේ