වැල්ලවත්ත ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආරාමයේ වාර්ෂික කඨින මහා පින්කම 2019 – දෙවන දිනය සේයා රූ