භාවනා වැඩ සටහනඔක්තෝබර් 06 වෙනි ඉරිදා උදෑසන 08:00 – සවස 05:00
මෙහෙයවීම භාවනා උපදේශක කීර්ති අදාසූරිය මැතිතුමා .