නිවන සමීපය – සතිපතා භාවනා වැඩසටහන 2016 ජූලි 162016 ජූලි මස  16 වන සෙනසුරාදා සවස 3:00 සිට 07:00 දක්වා