නිවන සමීපය – මාසික එක් දින භාවනා වැඩ සටහන – අගෝස්තු 20192019 අගෝස්තු මස 10 වෙනි සෙනසුරාදා උදෑසන 8:00 සිට සවස 4:00 දක්වා