නිවන සමීපයට පැමිණීමේ මාර්ගය

නිවන සමීපයට පැමිණීමේ මාර්ගය
The Path to the vicinity of Nibbana
සකස්කිරීම : කීර්ති අදාසුරිය මහතා.


බාගත කිරීමට