චෛතසික දෙපනස (52 Mental Factors)

චෛතසික දෙපනස (52 Mental Factors)
සකස්කිරීම : කීර්ති අදාසුරිය මහතා.

චෛතසික දෙපනස – The 52 Mental Factors