පුවත් හා සිද්ධි

2020 පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 ජූනි මස 5 පොසොන් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා2020 වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 මැයි මස 7 වෙසක් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා2020 අප්‍රේල් 7 බක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 අප්‍රේල් 7 බක් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා2020 මාර්තු 9 මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව

  2020 මාර්තු 9  මැදින් පුර පසළොස්වක  පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව බෝධි පූජාව සවස 6.00 – 7.00 දක්වා ධර්ම දේශනාව සවස 7.00 – 8.00 දක්වා
සියලුම පුවත් හා සිද්ධි

ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආරාමය

ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා අනූපමේය සේවයක් සිදු කර දිවංගත වූ රාජ්‍යනීතීඥ එච්. නිශ්ශංක මැතිතුමා වාසභූමිය කරගත් යමුනා මන්දීරය 50 වෙනි දශකයේ නව දේශපාලන ප්‍රගමනයක තිඹිරි ගෙය බවට පත්විය. ඒ ඓතිහාසික යමුනා මන්දීරය 2008 පෙබරවාරි 26 වෙනි දින රාජ්‍යනීතීඥ එච්. නිශ්ශංක මැතිතුමා ගේ කණිටු දියණිය වන ගීතා ශ්‍රී නිශ්ශංක මැතිණිය විසින් ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරන ලදී.

වැඩි විස්තර

ඉදිරි වැඩසටහන්

Not Found